Våra Tjänster

Våra Tjänster

Projektledning

Projektledning innebär att med gott ledarskap genomföra olika projekt i olika skeden mot ställda mål och förväntningar. Projektledning innebär systematiskt arbete, god teknisk kompetens, lyhördhet mot alla inblandade samt styrning mot uppsatta mål gällande teknik, ekonomi och tid

Innovapro har gedigen erfarenhet av att hantera helheten på ett värdeskapande sätt med god dialog med beställaren och andra intressenter i projekten.

Projekteringsledning

Projekteringsledning i alla skeden från idé till genomfört projekt. Genom att lyssna på kunden och identifiera dess behov för att förverkliga drömmarna till verklighet.

Ett genomarbetat program och en väl genomförd projektering lägger grunden för ett lyckat projekt. Med programmet som grund fastställer projekteringsledaren och kunden gemensamt nivåer för kvalitet och prestanda för projektets olika delar. Projekteringsledaren tar kontinuerligt fram de underlag som behövs för att beställaren ska kunna fatta beslut om projektets framdrift. Projekteringsledaren bevakar kundens intressen och ser till att projektet infriar kundens ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav.

Vad folk säger om oss

”Rickard har jag lärt känna genom åren som en person med en hög analytisk förmåga där även den förklarande delen är stark. Rickard har ett positivt och ett fokuserat arbetssätt, som får projektet och teamet att sträva framåt. Jag kan varmt rekommendera Rickard som en viktig kugge i Ert projekt”

Jan Gilljam-Kroon

KRESP Projektledning AB

”Rickard har som projekteringsledare bidragit både med ett bra kontaktnät av konsulter och en tydlig och bra struktur under arbetets gång. Hans lugna ledarstil öppnar för givande dialoger med rätt fokus, trots att gruppen är förhållandevis stor. Vi jobbar mer än gärna med Rickard även i våra framtida projekt.”

Erik Nyberg

Arlandastad Holding för projekt Scandinavian Xpo

”Innovapro och Rickard Borg levererar tjänster som är unika. Kombinationen av tekniskt kunnande, tydlighet, och ordning och reda levererade på ett ödmjukt sätt inger respekt och förtroende. Detta är egenskaper som jag värdesätter högt. Jag rekommenderar gärna Rickard till andra kunder, men helst vill jag behålla honom själv.”

Marcus Garheden

VD, BETONMASTHAEHRE STOCKHOLM AB

vit svenskbyggtjans ikon
vit jm entreprenad
vit arlandastad innehav
vit skanska ikon
vit peab ikon

Installationsledning

Installationsledning och samordning av tekniska installationer och system. Med utgångspunkt från programkrav upprättas handlingar för systemval och metodval. Under bygghandlingsskedet sker detaljprojektering med samordning och samgranskning i syfte att nå felfri och kollisionsfritt utförande under byggskedet.

Inköp och Upphandling

Exempel på tjänster till offentliga beställare:

Exempel på tjänster till privata beställare:

Certifierad Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-P och BAS-U

Vi erbjuder tjänster som Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-U och BAS-P. Rickard Borg är certifierad Byggarbetsmiljösamordnare för BAS-U och BAS-P. Innehavaren av detta certifikat uppfyller villkoren i Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare Grunden för bedömningen har varit:

Kontrollansvarig enligt PBL

Innovapro erbjuder nu även tjänsten Kontrollansvarig enligt PBL. Rickard Borg är nu certifierad med behörighet K. RISE är via Swedac ackrediterade för att genomföra denna certifiering och denna visar att du uppfyller kraven för erfarenhet och kompetens.
För byggprojekt med krav på lov eller anmälan fordras en Kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen. Den Kontrollansvarige ska styrka sin kompetens genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:14 KA4/5).

De uppgifter som enligt lagen ska utföras av en kontrollansvarig är att:

De uppgifter som enligt lagen ska utföras av en kontrollansvarig är att: